Naš proizvod – Antenski stup FM 37 (FAST MAST 37)

POKRETNI ANTENSKI STUP ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE MOBILNIH OPERATORA

FM37-osnovnoNARUČITELJ: Elektro-mont d.o.o., sva prava pridržana

PROJEKT IZRADIO: TELE-PROJEKT d.o.o.

SPECIFIKACIJE:

Visina: h= 37,00 m
Brutto tlocrtna površina stupa sa temeljima: 43,50 m²
Volumen stupa: 292,00 m³
Vjetar: Vbo = 35m/s bez leda
Vjetar: Vbo = 30 m/s s ledom
Vjetar: Vbo = 25 m/s s ledom

KOMENTAR:

 U pogledu konstrukcije, tipski antenski stup FM37 predstavlja građevinu koja se saastoji od prostorne trobridne čeličnorešetkaste konstrukcije-jarbola, čelične konstrukcije stabilizatora, temeljne čelične konstrukcije, čelične užadi (sidra) s priborom i betonskih greda – balasta.

  • U pogledu klimatskih uvjeta ovaj stup primjenjiv je za područja s osnovnom brzinom vjetra (PREMA hrn en 1991, DIO 1-4 : Opća djelovanja – Djelovanje vjetra) i za lokacije s II. Kategorijom hrapavosti terena:

o   35 m/s bez leda
o   30 m/s s ledom
o   25 m/s s ledom

Prigodom primjene na aktualnoj lokaciji, projek lokacije mora voditi računa o stvarnoj kategoriji hrapavosti terena, o orografiji i ostalim uvjetima mikrolokacije.

  • Ovaj stup s prethodno navedenim karakteristikama, zadovoljava za više operatora, uz potrebna rezervna polja. Rezultat su različite konfiguracije antena, po broju i vrsti antena, prema dosadašnjim i budućim potrebama ponatih i eventualno budućih operatora.

Dakle, tipski antenski stup može se koristiti kao jedinstvena cjelina (bez ikakvih izmjena i dorada) na različitim lokacijama i za više operatora.

TELE-PROJEKT d.o.o.

NAMJENA STUPA:

Antenski stup FM 37 ima temeljnu namjenu prihvata i nošenja antena za sustave elektroničke komunikacije ( GSM, UMTS, DCS, i LTE), odnosno antena i uređaja radio i ostalih veza, te da uz druga prateća opterećenja ( vjetar, led, snijeg, i opremu ) zadovolji zahtjevima mehaničke otpornosti i stabilnosti, uz propisanu sigurnost za potrebe jednog ili više operatora.

UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODŽAVANJE:

Stup FM 37, zbog svoje pogodnosti za premještanje s lokacije na lokaciju, bez građevinskih zahvata u sam teren, po svom karakteru spada u privremene građevine.

Uz redovito održavanje prema propisanim uvjetima može imati vijek uporabe do 25 godina.

Održavanje antenskih stupova provodi se sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13.) i Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12, i 136/12.)

SEIZMIČKA OTPORNOST GRAĐEVINE

Ovakav tip čelične konstrukcije predstavlja trokutnu prostornu rešetku, ravne konture, čija je masa jednoliko raspoređena po visini stupa, a masa antena na vrhu stupa vrlo mala u odnosu na masu stupa, to je seizmički logično da će ukupna sila usljed potresnog djelovanja biti ispod kritične vrijednosti.